Cenník

Cenník výkonov za priamu platbu platný od 1. 4. 2015

1.Vystavenie zdravotného preukazu2,00 €
2.Vyšetrenie k žiadosti o vodičský preukaz10,00 €
3.Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbrane10,00 €
4. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčnú poisťovňu, hlásenie o úraze,
bodové ohodnotenie úrazu – bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia
5,00 €
5.Správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne 10,00 €
6.Potvrdenie o zdravotnom stave na žiadosť rodiča (prihlášky na školy a do
predškolských zariadení, plavecký výcvik, škola v prírode, prerušenie návštevy školy,
potvrdenie pre športové aktivity, špecializačné kurzy)
1,50 €
7. Potvrdenie o zdravotnom stave pre súdy, bytové záležitosti, úrady práce
a iné úradné účely na žiadosť pacienta
7,00 €
8. Potvrdenie o zdravotnom stave pre štúdium a prácu v zahraničí 7,00 €
9. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 5,94 €